Användarvillkor

§1. Avtal
1.1 Dessa allmänna villkor gäller från och med att Beställaren har godkänt dem, och löper tills vidare så länge som avtalet är giltigt.

1.2 Löpande avtal gäller tillsvidare utan bindningstid och kan sägas upp av båda parter till upphörande med omedelbar verkan. Vad gäller servicetillfällen som är inbokade efter att avtalet upphört att gälla är Beställaren bunden av omboknings-/avbokningsreglerna i punkt 5 och övriga tillämpliga bestämmelser i dessa villkor och avtalet.

1.3 Utföraren har rätt att om särskilda skäl föreligger, med omedelbar verkan, säga upp avtalet eller låta bli att utföra Hushållsnära tjänster hos Beställaren. Särskilda skäl kan vara att:

a) Arbetsmiljön för Utförarens personal i Beställarens hem är undermålig eller ohälsosam.
b) Samarbetet mellan Beställaren och Utförarens personal inte fungerar.
c) Beställaren inte betalar faktura trots påminnelse.

1.4 Beställaren försäkrar att denne är ägare/innehavare av angiven
fastighet/bostadsrätt/ägarlägenhet.

§2. Betalning
2.1 Faktura skickas via mail efter utfört arbete. Betalning ska ske inom 14 dagar efter utfört arbete. Vid försenad eller utebliven betalning utgår påminnelseavgift om 60 kr samt dröjsmålsränta som debiteras enligt lag med referensränta + 8 % på fakturabeloppet från förfallodagen.

2.2 Vid löpande arbete betalar Beställaren Utföraren för hushållsnära tjänster enligt vid var tid gällande priser. Priserna kan komma att justeras i framtiden, om detta sker meddelas Beställaren skriftligen senast 1 månad i förväg.

§3. RUT-avdrag
Utföraren erbjuder skattereduktion för hushållsarbete enligt vid var tid gällande regler. Om Skatteverket inte godkänner Beställarens avdrag, exempelvis på grund av att Beställaren inte är berättigad till skattereduktion eller för att hela skattereduktionen redan utnyttjats, kommer Utföraren skicka en faktura avseende det.

§4. Ångerrätt
4.1 Enligt lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler så kan Beställaren inom 14 dagar från det att avtalet ingåtts ångra detta utan att ange något skäl och därmed säga upp avtalet genom att meddela Utföraren det skriftligt.

4.2 Om Beställaren begär att servicetillfället ska utföras under ångerfristen förverkas ångerrätten och Beställaren ska betala det avtalade priset.

4.3 Om Beställaren har begärt att ett servicetillfälle ska utföras under ångerfristen och enbart en del av servicetillfället utförts innan utövande av ångerrätten ska Beställaren betala en proportionell andel av det avtalade priset.

4.4 Utföraren återbetalar alla betalningar som mottagits från Beställaren utan oskäligt dröjsmål och under alla omständigheter senast 14 dagar efter att information om Beställarens beslut att ångra sin beställning kommit in. Samma betalningssätt som användes vid beställningen kommer att användas vid återbetalningen.

§5. Om-/Avbokning
5.1 Om Beställaren köper enstaka hushållsnära tjänster eller ingått löpande avtal om Hushållsnära tjänster får Beställaren omboka/avboka servicetillfälle på följande villkor;

a) Ombokning/avbokning. Om Beställaren meddelar Utföraren minst 1 arbetsdagar i förväg, betalar Beställaren inte för servicetillfället.
b) Avbokning. Om Beställaren meddelar Utföraren mindre än 1 arbetsdagar i förväg, får Beställaren betala 25 % av kostnaden för servicetillfället. Notera att detta är innan RUT-avdrag.
c) Ombokning. Om Beställaren meddelar Utföraren mindre än 1 arbetsdagar i förväg, får Beställaren betala 12,5 % av kostnaden för servicetillfället. Notera att detta är innan RUT-avdrag.

5.2 Om Beställaren abonnerar på hushållsnära tjänster får Beställaren omboka/avboka servicetillfälle på följande villkor;

a) Ombokning/avbokning. Om Beställaren  meddelar Utföraren som minst 24 h i förväg, flyttas den inte utnyttjade tiden till Beställarens timbank.
b) Avbokning. Om Beställaren meddelar Utföraren mindre än 1 arbetsdagar i förväg, får Beställaren betala 25 % av kostnaden för servicetillfället. Notera att detta är innan RUT-avdrag.
c) Ombokning. Om Beställaren meddelar Utföraren mindre än 1 arbetsdagar i förväg, får Beställaren betala 12,5 % av kostnaden för servicetillfället. Notera att detta är innan RUT-avdrag.

§6. Utebliven/felaktigt utförd hushållsnära tjänst

6.1 Om Beställaren köper enstaka hushållsnära tjänster och Utföraren inte utför tjänsten och båda parter inte kommer överens om att utföra tjänsten på en annan dag, behöver Beställaren inte betala för servicetillfället.

6.2 Om Beställaren har ett abonnemang och Utföraren inte utför den hushållsnära tjänsten och båda parter inte kommer överens om att utföra tjänsten på en annan dag, förs servicetillfället över till Beställarens timbank.

6.3 Om Beställaren anser att Utföraren har utfört den hushållsnära tjänsten fel eller bristfälligt ska Beställaren kontakta Utföraren snarast. Reklamation får inte ske senare än 14 dagar efter att tjänsten utfördes. Utföraren tillämpar gällande konsumentlagstiftning och åtgärdar fel och brister i utförda hushållsnära tjänster så snart som möjligt.

§7. Befrielsegrund
Utföraren har ingen ersättningsskyldighet eller annat ansvar om Utföraren kan visa att fel eller dröjsmål beror på omständighet utanför Utförarens kontroll och som Utföraren inte skäligen kunde förutse då avtalet träffades eller när den hushållsnära tjänsten utfördes och vars följder Utföraren inte skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.

§8. Försäkringar
8.1 Utföraren ska ha tecknat Allriskförsäkring/Ansvarsförsäkring som täcker skada på projektet. Beställaren ska ha tecknat hemförsäkring. Beställaren har rätt till skadestånd enligt konsumenttjänstlagen (1985:716).

8.2 Skadestånd innefattar inte ersättning för förlust i näringsverksamhet. Skadelidande part skall vidta skäliga åtgärder för att begränsa sin skada. Försummar denne det, får denne själv bära en motsvarande del av förlusten enligt Lag (2005:61). Dessa bestämmelser reglerar inte personskador.

§9. Personuppgifter
Vardera part är skyldig att följa EU:s dataskyddsförordning (GDPR) samt annan tillämplig lagstiftning gällande skydd av personuppgifter.

För att kunna fullgöra Utförarens avtalsenliga förpliktelser mot Beställaren, behandlas de personuppgifter som företrädare för Beställaren lämnat till Utföraren vid signering av avtal, som exempelvis namn, adress och e-postadress. För dessa uppgifter är Utföraren att betrakta som personuppgiftsansvarig.

§10. Meddelanden
Beställaren ska meddela Utföraren uppdaterade adress- och kontaktuppgifter i händelse av att de ändras. Meddelanden avseende sådana uppgifter eller andra slags meddelanden mellan parterna med anledning av detta Avtal ska översändas genom bud eller rekommenderat brev, e-post eller telefax till parternas i Kundavtalet angivna eller senare ändrade adresser.

§11. Hävning av avtalet
Svaret på dokumentet är ej bindande och Utföraren förbehåller sig rätten att vid rimliga skäl (exempelvis vid brist på tid) avstå från att anta projektet.

§12. Tvist
Tvist avgörs i allmän domstol. Beställaren kan vända sig till kommunens konsumentvägledare och även få vissa tvister prövade av Allmänna reklamationsnämnden.

§13. Ändringar och tillägg
Ändringar av och tillägg till detta Avtal ska för att vara bindande vara skriftligen avfattade och behörigen undertecknade av parterna.

§14. Ändringar av villkor
Utöver Utförarens rätt att ändra priserna enligt punkt 2.2, har Utföraren även rätt att ändra dessa allmänna villkor. Om villkoren ändras kommer Utföraren meddela Beställaren detta skriftligen senast 1 månad i förväg innan ändringarna träder i kraft. Om Beställaren inte godtar sådan ändring har Beställaren rätt att säga upp avtalet innan ändringarna träder i kraf

Allt för en trivsammare miljö att vistas i där vi alltid sätter kundens behov och trygghet i fokus

kontakt

© 2021 A-Ö Städ AB| Org. nr. 559384 - 6404